Paradism

به پردیسم خوش آمدید

فنآوری می تواند بشریت را از بردگی کار و پول آزاد کند.
پردیسم یک نظام سیاسی ست که بشریت را با امنیت خاطر در تحولی به سمت تولد بهشتی بر زمین یاری می رساند.
پردیسم برمبنای فنآوریهایی چون رباتها، مهندسی ژنتیک و نانوتکنولوژی ست.
تمام محصولات، ابزارآلات، خدمات و منابعی که می توانند بدون دخالت انسانی کارآمد باشند ملی می شوند.
ملی سازی تمام محصولات، خدمات و ابزارهایی که توسط رباتها فراهم شده اند پول را به عدم حواله خواهند کرد ازآنجایی که تمام اینها می توانند رایگان باشند.(بیشتر بخوانید)

جهانی بدون کار

مردم مشاغل بیشتر نمی خواهند بلکه خواستار آزادی بیشترند. پردیسم قصد سپردن تمام مشاغل به ماشینها و آزاد کردن انسانها از کار اجباری را دارد. بهشتی که ۱% افراد در حال حاضر از آن سود می برند، می تواند مورد بهروری ۹۹% دیگر هم باشد. دستآوردهای حاصل از بهروری بین همگان توزیع خواهد شد نه تعدادی اندک.

جهانی بدون پول

وقتی تمامی تولیدات و خدمات به رباتها سپرده شود و در دسترس همگان قرار بگیرد، دیگر نیازی به پول نخواهد بود. منابع به طریقی عقلانی برای همگان به اشتراک گذاشته خواهد شد و درجهت آسایش، سلامت وفراغتی که مستحق آنند مورد استفاده قرار خواهند گرفت. هیچ چیز با هزینه ای معامله نخواهد شد. مخلوقات و مشارکت همگان به دیگران پیشکش خواهد شد. عشق واحد پول جدید خواهد بود.

News Articles

  • July 18, 2012
    Test

جهانی بدون حکومت

در پردیسم کشوری وجود ندارد زیرا مرزی نیست. زندانی نیست چراکه هیچ پلیسی وجود ندارد. و نه سیاستمداری از آنجاکه حکومتی در کار نیست. یک انسان نمی تواند به برده یا شیء تبدیل شود یا برّه. این یک جنایت علیه بشریت است. یک انسان نمی تواند توسط دیگری فرانروایی و حکومت شود بلکه تنها توسط شخص خودش. یک انسان ارباب زندگی و خالق سرنوشت خویش است.

دوام جهان

مبارزه با آلودگی هوا در نظام فعلی اقتصادی، که در آن بیشترین میزان سودرسانی در هر تصمیم گیری غالب است، کمترین میزان توجه را به خود اختصاص می دهد.
سلامت و رفاه انسانها و تمام اشکال حیات اگر تنها اولویت پردیسم نباشد بالاترین درجه اهمیت را در این نظام داراست.
منابع در درجه اول صرف احیاء زمین و امن و پاک نگه داشتن آن برای تمام اشکال حیات خواهد شد.
این دلالت بر یک اقدام فوری و یک جانبه در جهت غیرنظامی کردن و در آن واحد توقیف و منع تمام سلاحهایی که برای کشتار و یا مجروح کردن انسانها ساخته شده اند، دارد.

Contact Us