Paradism

درباره

جهانی بدون پولوقتی که تمام نیازهای بشر به کمک کامپیوترها و روباتها روی غلتک افتاد، دیگر نیازی به پول نخواهد بود.
سیستم مالی فقط در وضعیت کمبود می تواند وجود داشته باشد. عاملان اقتصادی برای بقا در نظام مالی مسرانه تلاش می کنند تا با تداوم وضعیت کمبود از طریق محدود کردن تولید، انقضاء برنامه ریزی شده، مصرفگرایی، حمایت از تولیدات داخلی، صدور مجوز و غیره وضعیت کمبود را حفظ کنند...

پول راهیست برای به وجود آوردن کمبود

مشکلی که ما با آن مواجه هستیم از خلق فراوانی نیست بلکه توزیع آن است. ما نیاز خواهیم داشت که همه را بر سر میز بزرگ دعوت کنیم و به اشتراک بگذاریم. هنگامیکه مردم منبع درآمدشان را به همراه کارشان از دست می دهند حصول بهروری می باید آنها را به همان سطح کیفی از زندگی برساند اگر به بهتر از آن نرساند.

با توجه به سطح تکنولوژی حال حاضر هیچ دلیلی برای فقر وجود ندارد

فنآوریهای تولیداتی به سرعت در حال پیشرفتند. آنها ناپدید شدن پول را با خود به همراه دارند.
ماشینهایی که قادر باشند هر شئی را با هر شکلی تولید کنند در حال حاضر وجود دارند.
امروزه، این دستگاهها می توانند برای همه تمام ملزومات و اقلام تجملاتی را تقریبا بدون صرف هیچ زمانی ... و تقریباً بدون هیچ هزینه ای، تدارک ببینند. به زودی همه چیز، از یک آچار گرفته تا ماشینهای مسابقه می توانند بر اساس تقاضا، در محل و به طور رایگان تولید شوند.
پردیسم، توسعه فنآوری نانو را یکی است بالاترین اولویتهای خود خواهد ساخت. نانوهای کپی کار و یا نانوبوت ها برای سرهم کردن اتم به اتم هرچیز طراحی خواهند شد. با استفاده از موادی که مستقیماً از زمین استخراج می کنند قادر خواهند بود که هر شیئی را، شامل غذا کپی کنند و وعده غذایی بر اساس دستورالعمل مطلوب مان. ،
به درخواست ما، غذا براساس ذائقه و بافت مطلوبمان تطبیق داده خواهد شد. و دقیقاً یا کپی بهتری از نسخه طبیعی آن خواهد بود.
آنوقت زمینهای کشاورزی به حالت طبیعی خود بازمی گردند و یا اینکه در اوقات فراغت ما توسعه داده می شوند.
زمانی که پول ناپدید شود، همه چیز پیشکشی خواهد بود و ارزش حقیقی هرچیز با میزان عشق افراد دهنده سنجیده خواهد شد.

فنآوری خاتمه بردگی ماست در مقابل کار و پولجهانی بدون کار
جهانی بدون پول
جهانی بدون حکومت
پایدری جهانی
جهانی بدون بیماری
بهشت دنیایی