Paradism

درباره

پایدری جهانی


مبارزه با آلودگی بهره کمی برای سیستم اقتصادی فعلی دارد که در آن به حداکثر رساندن سود در هر تصمیمگیری غالب است. این امر تنها وقتی مورد توجه قرار می گیرد که بسیار دیر است. سلامت و رفاه مردم و اشکال مختلف حیات اگر که تنها اولویت پردیسم نباشد، بالاترین است.
منابع در ابتدا صرف مرمت زمین و تأمین امنیت و پاکی آن برای تمام زندگیهای جاری در آن خواهند شد.
این سیستم با فوریت و به طور یکجانبه به غیر نظامی کردن کامل و از کار انداختن و توقیف تمام سلاحهایی که برای کشتار و جرح انسانها ساخته شده اند، می پردازد.

برای رسیدن به ثبات، پردیسم به شدت نیاز دارد به نظارت بر نرخ رشد جمعیت و نگه داشتن آن در سطحی که منابع و تکنولوژی ما بتوانند رفاه همگان، شامل نسلهای آینده، را ضمانت کنند.
برای جلوگیری از رسیدن کار به جایی که با کوهی از زباله مواجه شویم نیاز است که همه چیز قابل بازیافت و در نهایت قابل انحلال در طبیعت باشد.
فن آوریهای زیستی باید در حدی توسعه بیابد که بتواند تماماً اجزاء و مواد مورد نیاز صنایع تولیدی را به شکلی توسط مهندسی بیولوژی فراهم آورد که قابل متلاشی شدن سریع پس از مصرف، در طی فرآیند بازیافت در طبیعت باشند.
همه چیز می تواند به صورت بیولوژیکی تولید و یا دست کم قابل جذب و انحلال بیولوژیکی باشد.جهانی بدون کار
جهانی بدون پول
جهانی بدون حکومت
پایدری جهانی
جهانی بدون بیماری
بهشت دنیایی